DEFERIZATORI I DEMANGANIZATORI – Serija AQ-MF


Ipsum
Ovo su uređaji koji iz sirove vode uklanjaju gvožđe i mangan pomoću specijalne visokokvalitetne katalitičke mase. Filteri funkcionišu na principu katalitičke transformacije jona gvožđa i mangana rastvorenih u vodi u teško rastvorljiva jedinjenja gvožđa i mangana koja se vrlo jednostavno odstranjuju protivstrujnim pranjem.
Izrađuju se u verzijama sa automatskim i ručnim upravljanjem protivstrujnog i istostrujnog pranja aktivne mase.