ELEKTRODEJONIZACIJA (EDI)


Elektrodejonizacija je proces uklanjanja jona iz vode koristeći mešanu jonoizmenjivačku masu uz pomoć električne struje. U uređaju EDI električna struja se koristi da inicira kontinualnu migraciju jona iz napojne vode kroz ispunu smole u odvodni kanal. Električna struja takođe razdvaja vodu na hidronijum i hidroksilne jone koji se kontinuirano regenerišu u ispuni smole. EDI predstavlja ekonomičnu zamenu za uobičajene mešane smole koje se koriste u sistemima za demineralizaciju vode i konstantno proizvodi vodu sa veoma niskom elektroprovodljivošću od < 0,1 μS/cm.

Ipsum

Ipsum