JAVNE ČESME SA PREČIŠĆENOM VODOM

Javne česme sa prečišćenom vodom su najekonomičniji način snabdevanja stanovništva higijenski ispravnom pijaćom vodom. U objektu Javne česme su instalirani uređaji za prečišćavanje vode specijalno projektovani za svaki tip vode posebno. Prečistači u Javnim česmama odstranjuju sve štetne materije iz pijaće vode, tako da ona postaje izvorski čista - bez boje i mirisa, a prijatnog ukusa. Kupovina flaširane pijaće vode postaje nepotrebni izdatak. Više informacija o javnim česmama možete naći na našem specijalizovanom web sajtu, koji se može pogledati na adresi:

www.ekocesma.com

Tehničke karakteristike prečistača vode

Uređaji za prečišćavanje vode na Javnim česmama su projektovani da odstranjuju iz vodovodne vode sve nepoželjne sastojke kao što su suspendovane materije, mutnoća, boja, organske materije, gvožđe, arsen i drugi mikropolutanti.

Takođe, prečistači u Javnoj česmi obezbeđuju bakteriološku ispravnost prečišćene vode. U zavisnosti od hemijskog i mikrobiološkog sastava sirove vode određuje se konfiguracija prečistača za instaliranje u Javnoj česmi.

Najčešće su konfiguracije kombinovane od sledećih komponenti: mehanički filteri, filteri sa ispunom od kvarcnog peska, deferizatori, adsorberi sa aktivnim ugljem, UV sterilizatori, a za vode zagađene organskim materijama, natrijumom i arsenom se instalira membranski uređaj, najčešće nanofiltracija.

Sve javne česme su opremljene specijalnim senzorskim slavinama za distribuciju prečišćene vode. Projektovani protok prečišćene vode na Javnim česmama je od 500 – 800 L/h prečišćene vode.


EnviroTech obezbeđuje kompletan inženjering:

• Glavni izvođački projekat,

• Tehnološki projekat uređaja za prečišćavanje vode instaliranih u javnoj česmi,

• Ateste o kvalitetu vode,

• Ateste sa aspekta zaštite i zdravlja ljudi,

• Eksploataciono održavanje prečistača u garantnom i vangarantnom roku.

Ipsum

Ipsum

Ipsum