PRERADA SURUTKE


Ipsum

Izgled UF, NF i RO uređaja za preradu
surutke
Surutka ili mlečna plazma je tečnost koja zaostaje posle zgrušavanja mleka. Ona predstavlja nuzproizvod u proizvodnji sira ili kazeina i ima više komercijalnih primena.
U otpadnoj vodi mlekare surutka učestvuje količinski sa oko 10 %, a sa aspekta biološkog opterećenja oko 95 %.
Naša firma izrađuje membranske uređaje za ugušćavanje surutke koji daju sledeće rezultate:
• Ultrafiltracijom se smanjuje zapremina surutke na oko 1/3 a sadržaj proteina povećava sa oko 1% na oko 6%.
• 1/3 zapremine nativne surutke se kombinacijom nanofiltracije i reversne osmoze prerađuje do kvaliteta vode koja je zadovoljavajućeg kvaliteta za ispuštanje u recipijent ili pak ponovnu upotrebu.
• 1/3 količine polazne nativne surutke je koncentrat proteina, laktoze i minerala čija je korisna upotreba ispitana kroz ishranu domadih životinja (koje su je izvrsno prihvatile), kao i kroz sušenje koje je dalo surutku u prahu odličnih karakteristika.

Na ovaj način je preradom surutke razvijena praktično bezotpadna tehnologija.